Generelle salgsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tilbud

Med mindre andet udtrykkelig er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 14 hverdage fra datoangivelsen på tilbudet. Såfremt tilbudet ikke accepteres inden for fristen, er det bortfaldet.

Priser og levering

Anførte priser er med mindre andet er anført ab sælgers lager og ekskl. moms og andre lovpligtige afgifter.

Betaling

Betaling skal ske efter fakturas pålydende betingelser ved levering. Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned og tillægger rykkergebyr på kr. 100,-. Undlader køber at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er køber desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

Ejendomsforbehold

Køber er oplyst om og accepterer, at sælger forbeholder sig ejendomsretten i nævnte aktiver, indtil hele købesummen er betalt.

Erstatning

Køber har ikke herudover ret til nogen anden godtgørelse i anledning af den ovennævnte forsinkelse fra sælgers side, herunder erstatning for indirekte tab, såsom driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af forsinkelser fra sælgers side.

Ansvar for mangler

Sælger er berettiget og forpligtet til – inden for en periode af 12 måneder at regne fra leveringsdatoen efter eget valg at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer. Efter 24 måneder bærer sælger intet ansvar af nogen art for det leverede. Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer yder sælger op til 3 måneders garanti, inden for hvilken periode han efter eget valg kan ombytte eller reparere det leverede.

Al garanti bortfalder, såfremt varerne overdrages til tredjemand.

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlades dette, taber køber sin ret til at gøre krav gældende over for sælger.

Sælger bærer intet ansvar, såfremt køber selv eller tredjemand fortager indgreb/ændringer i det leverede. I så tilfælde bortfalder al garanti på det leverede.

Sælger bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, net m.v.

Sælger har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, udover det i det ovennævnte beskrevne. Sælger er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Al garanti ydes på sælgers værksted. Køber bærer alle omkostninger til fragt m.v. Sælger er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

Opsigelser

Leje / – Service & Forbrugsstofaftaler kan kun opsiges skriftligt med 3 måneders varsel før aftalens helårs udløb eller ophørs dato!

Risikoens overgang

Risikoen for de leverede genstande i tilfælde af brand, tyveri og lignende overgår til køber fra det tidspunkt, hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter det aftalte leveringstid. Undlader køber at modtage leverancen efter, at leveringstidspunktet er kommet, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til køber på det tidspunkt, sælger tilbyder levering.

Ansvarsfrihed / force majeure

Følgende omstændigheder medføre ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftaleindgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra sælger eller andre, som han har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejds-fortjeneste, indirekte eller andet direkte tab.

Tvister

Alle tvister – uanset art – afgøres ved sælgers værneting.